top of page

HOVEDPROGRAM - TORSDAG  16. NOVEMBER

09:00 - 09:20  -  Åpning - Velkommen til Onkologisk Forum

09:20- 09:55  -  David Kerr, Radcliff Department of Cancer, Univeristy of Oxford  •  Personalising adjuvant chemotherapy for colorectal cancer

09:55- 10:25  -  Ignacio Wistoba, MD Anderson Cancer Center, University of Texas  •  Modern pathology - more than genomics 

10:25 - 10:45  -  Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus  •  Kong Olav V's Kreftforsknings Pris 2023

10:45 - 11:15  -  Pause

TEMA: Gjøre kloke valg sammen med pasienten - gjør man av og til mer skade enn nytte?

11:15 - 12:20  -

Tannlege Olaf Aase og frues minneforelsning

Julie Hallet, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto  •  Big cancer surgery and shared decision-making

Morten Brændengen, Diakonhjemmet  •  Rett behandlingsnivå til rett pasient?

Marit Slaaen, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt, Sykehuset Innlandet  •  Geriatrisk vurdering – en nødvendig forutsetning for kloke behandlingsvalg for våre eldre pasienter

Egil Støre Blix,  Universitetssykehus Nord Norge •  Tenker to hoder bedre enn ett? Samvalg og adjuvant behandling

12:20 - 13:30  -  Lunsj/utstilling

13:30 - 17:30  -  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

18:00 - 19:00  -  Norsk Onkologisk Forening Årsmøte  kl 18:00-  19:00 - Møterom: DOUGLAS 2 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

19:30 - FESTMIDDAG - Aperitiff i Skylon kl 19:30

HOVEDPROGRAM - FREDAG  17. NOVEMBER

using patient-derived stem cells and organoids to identify therapeutic targets

09:00 - 09:25  -  Margareta Wilhelm, Karolinska Institutet  •  Innovative Childhood Cancer Models:

09:25 - 09:40  -  Ung Forsker Pris 2023

09:40 - 09:55  - Bettina Kulle Andreassen, Kreftregisteret   •  Verdien av real-world data i klinisk forskning

09:55 - 10:15  -  Erik Sagdahl, •  Sykehusinnkjøp  •  Innkjøp av kreftlegemidler – erfaringer og fremtidsutsikter

10:15 - 10:45  -  Kaffepause

TEMA: Kliniske studier nå og i fremtiden - utfordringer og håp

10:45 - 12:10

Odd-Terje Brustugun  •  Innledning

Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus  •  Nordic Society of Gynaecological Oncology – Clinical Trial Unit  - fra en nordisk interessegruppe til en global leder innen kliniske studier

Åsmund Flobak, St Olavs Hospitalet, Trondheim  •  Neste-generasjons presisjonsmedisin

Halfdan Sørbye, Ekspertpanelet  •  Pasienters tilgang til kliniske studier- erfaringer fra Ekspertpanelet

Odd-Terje Brustugun, Drammen Sykehus, Vestre Viken  •  Oppsummering

12:10 - 12:50  -  Lunsj/utstilling

TEMA: Protonterapi

12:50 - 14:15  - 

Roel Steenbakkers, University of Groningen, Nederland

Kenneth Jensen,  Aarhus universitetssykehus, Danmark  •  Clinical Trial DAHANCA 35

Åse Bratland, Oslo universitetssykehus  •  Nasjonalt proton- og stråleterapiregister

Petter Brandal, Oslo universitetssykehus  •  PRO-GLIO: proton eller foton for hjernesvulster?

Marianne Guren, Oslo universitetssykehus  •  PRORECT randomisert studie protoner ved endetarmskreft

Marianne Guren, Oslo universitetssykehus  •  Pasientflyt i de nye protonenhetene

Oppsummering

14:15 - 14:50  -  Perspektiver på legers arbeidsvilkår

Margrethe Espegreen, Sørlandet sykehus og facebookgruppen #legermåleve  •  Fra flink pike til syk pike. Kan moralsk slitasje hos leger forebygges?

Reidar Tyssen, Universitetet i Oslo  •  Unge leger melder om uholdbar arbeidssituasjon: Hva har skjedd med legeyrket?

14:50 - 15:00  -  Takk for nå, og vel hjem

TORSDAG  16. NOVEMBER  •  Parallellsesjoner for Nasjonale Faggrupper

NFGO

Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi - NFGO  -  Møterom: DOUGLAS 2 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

13:35 - 14:15  -  Presentasjon av doktorarbeider omhandlende endometriecancer

David Forsse, Haukeland universitetssykehus

Nina Jebens Nordskar, St. Olavs hospital

Pernille Trent, Oslo universitetssykehus 

14:15 - 14:45  -  Bente Vilming, Oslo universitetssykehus   •  Cancer ovarii og vedlikeholdsbehandling

14:45- 15:00  -  PAUSE

15:00 - 15:20  - Torbjørn Paulsen,  Oslo universitetssykehus  •  Overlevelsesdata, Kreftregisteret

15:20 - 15:30  -  Prosjekt "Assessment of treatment and survival among patients disseminated OC in Norway"

Ingvild Vistad, Kristiansand

Katharina Bischof, Oslo universitetssykehus 

15:30 - 16:00  -  Kristina Lindemann, Oslo universitetssykehus   •  Presentasjon av kliniske studier           

16:00 - 16:20  -  Cecilie F. Torkildsen, Stavanger universitetssjukehus  •  Presentasjon av gynekologiske pasienter i IMPRESS

16:20 - 16:40  -  PAUSE

16:40 - 17:15  -  Tone Skeie-Jensen, Oslo universitetssykehus  •  Generalforsamling NFGO

NNOIG evro

Norsk nevroonkologisk interessegruppe - NNOIG  -  Møterom: PIPER EMBRAER - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

13:30 - 13:40  -  Velkommen

13:40 - 14:25  -  PRESENTASJON AV PÅGÅENDE KLINISKE INTERVENSJONSSTUDIER

Møteleder:  Liv Cathrine Heggebø, Oslo universitetssykehus 

Einar Vik-Mo, Oslo universitetssykehus  •  DEN-STEM

Einar Vik-Mo, Oslo universitetssykehus  •  ISM-GBM

Hanne Blakstad, Oslo universitetssykehus  •  Impress-losartan

TBC  •  Kirurgi med marginer

Line Bjorland, Stavanger universitetssjukehus  •  Vigas 2

Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus  •  BORTEM

Liv Cathrine Heggebø, Oslo universitetssykehus  •  PRO-GLIO

Pitt Nieshusmann, Oslo universitetssykehus  •  Impress-Norway

Tormod Guren, Oslo universitetssykehus  •  MK3475-158

Tora Skeidsvoll Solheim, St. Olavs hospital og Live Eikenes, NTNU •  Teranostikk PSMA

Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus  •  Barneprotokoller

Nina Obad, Haukeland universitetssykehus  •  FDOPA/SRS

14:25 - 14:40  -  PAUSE

14:40 - 15:25  -  KVALITETSREGISTER FOR HJERNESVULSTER

Møteleder:  Line Bjorland, Stavanger universitetssykehus

Cassie Trewin-Nybråten, Kreftregisteret  •  Resultater fra første års registrering

Petter Brandal, Hjernesvulstkonsortiet og Liv Marit Dørum, Kreftregisteret •  Formål, utfordringer ved registrering, hva skal inkluderes og veien videre

Ine Marie Larsson, Kreftregisteret  •  Kreftregisterets kvalitetsregistre – formål og struktur

15:25 - 15:40  -  PAUSE

Møteleder:  Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus

15:40 - 17:10  -  NEVROKIRURGI OG REHABILITERING

15:40 - 16:20  -  Einar Vik-Mo, Oslo universitetssykehus  •  Supramarginal reseksjon og våken kirurgi

Terje Sundstrøm, Haukeland universitetssjukehus  •  Intraoperativ bildeveiledning

16:20 - 16:40  -  PAUSE

16:40 - 17:10  -  Ida Maria Henriksen Borgen, Oslo Universitetssykehus  •  Rehabilitering for nevroonkologiske pasienter

NLCG Lunge

Norsk lungekreftgruppe - NLCG  -  Møterom: VÆRNES - BEST WESTERN PLUS HOTEL

13:30 - 15:00  -  UTREDNING OG BEHANDLING AV LUNGEKREFT

Møteleder:  Sequssuna Lund Olsen

13:30 - 13:45  -  Trond Bogsrud,  Universitetssykehuset i Nord-Norge  •  Indikasjoner for Dotatoc PET CT

13:45 - 14:00  -  Espen Thiis-Evensen,  Oslo universitetssykehus •  Radionukleotidbehandling av nevroendokrine svulster

14:00 - 14:15 Peter Majak, Oslo universitetssykehus  •  Anbefalinger mht. segmentreseksjon

14:15 - 14:30  -  Odd Terje Brustugun,  Drammen sykehus  •  ADC – det neste store i behandling av lungekreft?

14:30 - 15:00  -  PAUSE

15:00 - 16:40  -  INVASIV PALLIATIV BEHANDLING

Møteleder:  Maria Moksnes Bjaanæs

15:00 - 15:15  -  Christina Aamelfot,  Haukeland universitetssykehus  •  Brachyterapi

15:15 - 15:30  -  Arve Sundset,  Oslo universitetssykehus •  Stenting, kryoterapi og laserbehandling

15:30 - 16:10 Ignacio Wistuba, MD Anderson Cancer Center •  Assessing pathology response to neoadjuvant systemic therapy

16:10 - 16:40  -  PAUSE

16:40 - 17:30  -  FOR MYE ELLER FOR LITE?

Møteleder:  Bjørn H. Grønberg

16:40 - 16:55  -  Øystein Fløtten,  Haukeland universitetssykehus •  Stadig flere pasienter får systemisk lungekreftbehandling – hvordan håndterer vi det?

16:55 - 17:05  -  Helga Helseth Hektoen,  Kreftregisteret •  Effekt av innføring av immunterapi ved avansert NSCLC i Norge

17:05 - 17:15  -  Inger Johanne Zwicky Eide,  Drammen sykehus  •  Når er det nok?

17:15 - 17:25  -  Margrethe Schaufel,  Haukeland universitetssykehus •  Hvor langt skal man strekke seg?

17:25 - 17:30  -  Diskusjon

Sarkom

NORSK SARKOMGRUPPE  -  Møterom: DOUGLAS 1 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus

Heidi Knobel, St. Olavs hospital

Thomas Kilvær, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Ivar Hompland, Oslo universitetssykehus

13:30 - 14:30  -  Sarkomer og protoner: etablerte indikasjoner og mulige kliniske studier

14:30 - 14:50  -  App for sarkompasienter

Kaja Brunvoll, Pasientforeningen Sarkomer

Martine Karlsen Ødegård, Oslo universitetssykehus

14:50 - 15:10  -  Ayca M. Løndalen, Oslo universitetssykehus •  FAPI-PET; bedre enn FDG?

15:30 - 15:50  -  Ivar Hompland, Oslo universitetssykehus •  Nasjonal studie om liposomalt doksorubicin ved desmoid fibromatose

15:10 - 15:30  -  Pause

15:50 - 16:10  -  Oppdatering fra møtet i det europeiske osteosarkomkonsortiet FOSTER

Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus

Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus

16:30 - 17:00  -  Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus •  Nye og pågående studier

16:10 - 16:30  -  Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus •  Revisjon av nasjonalt handlingsprogram. Gjennomgang av endringer

NGICG

13:30 - 14:45  -  NEOADJUVANT BEHANDLING AV RECTUMCANCER

Møteleder:  Anne Hansen Ree, Akershus universitetssykehus

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe - NGICG  -  Møterom: VIPER 1 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

13:30 - 13:35  -  Anne Hansen Ree,  Akershus universitetssykehus  •  Total neoadjuvant terapi (TNT)

13:35 - 13:45  -  Jørgen Smedby,  Oslo universitetssykehus •  TNT-regimet RAPIDO

13:45 - 14:00  -  Frank Pfeffer,  Haukeland universitetssjukehus og William J. LossiusSt. Olavs hospital  •  RAPIDO og andre TNT-regimer - kirurgiske erfaringer

14:00 - 14:15  -  Katrin Hämmerling,  Haukeland universitetssjukehus og Eva HofsliSt. Olavs hospital  •  RAPIDO - onkologiske erfaringer

14:15 - 14:30  -  Paneldiskusjon og spørsmål/kommentarer fra møtedeltakere

Moderator:  William J. LossiusSt. Olavs hospital 

14:30 - 14:45  -  Pause

14:45- 15:50  -  BEHANDLING AV PANCREASCANCER

Møteleder:  Eva Hofsli, St. Olavs hospital

14:45 - 15:05  -  Knut Jørgen Labori,  Oslo universitetssykehus  •  Neoadjuvant behandling og NORPACT-1-studien

15:05 - 15:20  -  Hanne M. Hamre,  Akershus universitetssykehus •  Behandling av metastatisk pancreascancer

15:20 - 15:35  -  Paneldiskusjon og spørsmål/kommentarer fra møtedeltakere

Moderator:  Eva Hofsli,  St. Olavs hospital

Deltakere:  Olav Dajani,  Oslo universitetssykehus og Hanne Hamre,  Akershus universitetssykehus, Jens Erik Slagsvold,  St. Olavs hospital

15:35 - 15:50  -  Pause

15:50- 16:45  -  NYTT MEDIKAMENTELT HANDLINGSPROGRAM VED COLORECTAL CANCER

Møteleder:  Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssjukehus

15:50 - 16:10  -  Magnar J. Johansen,  Universitetetssykehuset i Nord-Norge •  Adjuvant behandling •  oppdaterte retningslinjer

16:10 - 16:30  -  Halfdan Sørbye,  Haukeland universitetssjukehus •  Behandling av metastatisk sykdom - oppdaterte retningslinjer

16:30 - 16:45  -  Pause

16:45 - 17:20  -  NEVROENDOKRINE TUMORES OG AKTUELLE STUDIER INNEN GASTROINTESTINAL CANCER

Møteleder:  Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssjukehus

16:45 - 17:05  -  Julie Hallet,  Sunnybrook Research Institute  •  Use of surgery in NET: when to operate and when not to operate

17:05 - 17:20  -  Tormod K. Guren,  Oslo universitetssykehus  •  Aktuelle og kommende studier

NBCG

Norsk brystkreftforening - NBCG  -  Møterom: VIPER 2 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

13:30 - 13:35  -  Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus  •  Velkommen

13:35- 17:30  -  Møteleder:  Bjørn Naume og Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus

13:35 - 14:05  -  Solveig Roth Hoff, Ålesund sjukehus og Gunn Aagedal Hervold, Sørlandet sykehus 

•  Når kan vi la være å utrede tilleggsfunn på MR ved staging av brystkreft?

14:05 - 14:10  -  Spørsmål (Q/A)

14:10 - 14:30  -  Finn Magnus Eliassen,  Stavanger universitetssjukehus  •  Non-adherence til endokrin behandling - er det så farlig?

14:30 - 14:35  -  Spørsmål (Q/A)

14:35 - 14:55  -  Per Eystein Lønning,  Haukeland universitetssykehus •  Trippel-negativ brystkreft; en prenatal sykdom?

14:55 - 15:00  -  Spørsmål (Q/A)

15:00 - 15:30  -  Pause

15:30 - 16:00  -  Marie-Jeanne Vrancken Peeters,  NKI, Amsterdam  •  De-escalating axillary surgery after neoadjuvant treatment

16:00 - 16:05  -  Spørsmål (Q/A)

16:05 - 16:25  -  Jarle Karlsen, (St.Olavs Hospital)  •  Strålebivirkninger i lungene hos brystkreftpasienter etter 12 års oppfølgning

16:25 - 16:30  -  Spørsmål (Q/A)

16:30 - 16:45  -  Solveig Smedsland, Oslo universitetssykehus•  Symptombyrde hos langtids brystoverlevere

16:45 - 16:50  -  Spørsmål (Q/A)

17:25 - 17:30  -  Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus  •  Nytt fra NBCG

Norsk forening for hode- og halskreft - NFHHK  -  Møterom: KJEVIK - BEST WESTERN PLUS HOTEL

Hode og Hals

13:30 - 13:35  -  Arild Østhus, leder i NFHHK, •  Velkommen

13:35 - 14:00  -  Cecilie D. Amdal og Arild Østhus, Oslo universitetssykehus  •  Strukturert journal og lokalt kva

14:00- 15:30  -  SPYTTKJERTLER DEL 1

14:00 - 14:30  -  Helen Laurvik, Oslo universitetssykehus  •  Spyttkjertelpatologi

14:30 - 14:50  -  Ronny Andreassen, St. Olavs hospital  •  Kirurgisk behandling av spyttkjertelcancer

14:50 - 15:10  -  Mirjam D. Alsaker,  St. Olavs hospital  •  Onkologisk behandling av spyttkjertelcancer

15:10 - 15:30  -  Pause

15:30- 16:10  -  SPYTTKJERTLER DEL 2

15:30 - 15:40  -  Hanne Astrid Eide, Oslo universitetssykehus •  Impress

15:40 - 16:10  -  Arild Østhus, Oslo universitetssykehus  •  Spørreskjema og diskusjon

16:10- 17:30  -  PROTONBESTRÅLING

16:10 - 16:35  -  Kenneth Jensen, Aarhus Universitetssykehus, Danmark •  TBC

16:35 - 17:00  -  Roel Steenbakkers, University of Groningen, Nederland  •  TBC

17:00 - 17:15  -  Stephanie Helga Strøm og Elin H. Naderi, Oslo universitetssykehus •  Immunterapi ved hode- og halskreft - virkelighetsdata fra OUS

17:15 - 17:30  -  Årsmøte NFHHK

Seneffekter

Seneffekter - rehabilitering  -  Møterom: FLESLAND - BEST WESTERN PLUS HOTEL

13:30 - 13:35  -  Cecilie E Kiserud, Oslo universitetssykehus og Line Oldervoll, (NTNU)  •  Velkommen

13:35 - 14:00  -  Solveig Smedsland,  Oslo universitetssykehus  •  Symptombyrde hos langtids brystkreftoverlevere

14:00 - 14:30  -  Randi Reidunsdatter,  NTNU  •  Normstudien - nye norske referanseverdier på helserelatert livskvalitet og seksuell helse. Betydningen av kreftbehandling for seksuell helse - på kort og lengre sikt

14:30 - 14:55  -  Lise Willumsen,  Oslo universitetssykehus •  Langtidsoverlevere etter Hodgkins lymfom – informasjonsbehov og ønsker for videre oppfølging i forhold til seneffekter

14:55 - 15:20  -  Ingunn Hatlevold,  St.Olavs Hospital  •  Fysisk aktivitet under behandling for colorectalkreft – en randomisert studie – foreløpige resultater

15:20 - 15:35  -  Pause

15:35 - 15:50  -  Marte Storrøseter og May Gørill Berg, St.Olavs Hospital •  Seneffektpoliklinikken ved St.Olav: Sykepleierrollen ved Klinisk og utadrettet virksomhet

15:50 - 16:20  -  Hilde Ahmedzai, Universitetet i Bergen  •  Forskning på multidimensjonal kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten – en litteraturoversikt

16:20 - 17:00  -  Harald K. Engan, Unicare Røros og, Kari Sand, Sintef Digital •  Treffsikker og bærekraftig rehabilitering. En oppdatering fra helseinnovasjonsprosjektet CaReScreen

17:00 - 17:20  -  Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus  •  Tiltak mot kronisk fatigue blant lymfekreftoverlevere – REFUEL-studien

17:20 - 17:40  -  Tormod Nilsen, Norges idrettshøgskole  •  Effekt av trening hos langtidsoverlevere etter brystkreft – The CAUSE-studien

Palliativ

Palliativ medisin  -  Møterom: EVENES + VIGRA - BEST WESTERN PLUS HOTEL

Møteleder:  Therese Strømsli, Haukeland Universitetssykehus og Asbjørg Mindnes, Trondheim kommune

13:30 - 13:35  -  Therese Strømsli, Haukeland Universitetssykehus og Asbjørg Mindnes, Trondheim kommune  •  Velkommen og presentasjon av forelesere

13:35 - 14:15Nina Ommundsen,  Oslo universitetssykehus  •  Geriatrisk kartlegging og beslutningsstøtte hos eldre onkologiske pasienter

14:15 - 14:30  -  Pause

14:30 - 15:15  -  Stein Sundstrøm, Levanger sykehus, Helse Nord-Trøndelag  •  Prognostisering ved nye terapiformer hos onkologiske pasienter- utfordringer

15:15 - 15:30  -  Pause

Line Oldervoll, Universitetet i Bergen

Guro Stene, NTNU

Morten Thronæs, St. Olavs Hospital

15:30 - 16:15  -  Palliativ rehabilitering- hva er det og hvor går vi?

NMG -Melanom

Norsk Melanomgruppe  -  Møterom: CESNA - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

Møteleder: Oddbjørn Straume, HUS

13:30 - 14:15  -  Henrik Jespersen, Oslo universitetssykehus  •  NeoLIPA. Utprøverinitiert neoadjuvant studie

14:15 - 15:00  -  Denise Reis Costa, Kreftregisteret  •  Immunotherapy and targeted therapy of advanced melanoma:

Treatment benefits and cost in an unselected real-life population

15:00 - 15:20  -  Pause

15:20 - 15:50  -  Oddbjørn Straume, HUS  •  BGBIL006, AXL inhibition in metastatic melanoma, trial results

15:50- 16:10  -  Årsrapporten for melanom

16:10 - 16:30  -  Pause

16:30 - 17:00  -  Resa Ghiasvand, Kreftregisteret  •  Second primary melanoma after a first primary

17:00 - 17:20  -  Troels Holz Borch,  CCIT, Herlev Hospital  •  Adoptive T-Cell therapies

NUCG

Norsk Urologisk Cancer Gruppe - NUCG  -  Møterom: VIPER 3 - SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL

13:00 - 13:05  -  Christoph Müller, Sørlandet sykehus  •  Velkommen

13:05 - 13:10  -  Christoph Müller, Sørlandet sykehus  •  Erfaringer med PSMA rettet radioligand behandling i utland

13:10 - 13:20  -  Torgrim Tandstad, St. Olavs hospital  •  Erfaringer med PSMA rettet radioligand behandling i utland

13:20 - 13:40  -  Andreas Tulipan, Oslo universitetssykehus  •  PSMA rettet radioligand behandling av kastrasjonsresistent prostatakreft

13:40 - 14:00  -  Diskusjon

14:00 - 14:25  -  Mohsan Ali Syed, Akershus universitetssykehus •  Adjuvant nivolumab etter cystectomi for muskelinvasiv blærekreft

14:25 - 14:35  -  Stian Angelsen, Haukeland Universitetssykehus •  Kombinasjonsbehandling i første linje for metastatisk blærekreft: CM 901 / EV3021

14:35 - 14:50  -  Diskusjon

14:50 - 15:20  - Marius Normann, Kreftklinikken og Olav Engebraaten, Oslo universitetssykehus

Hvordan informere pasienten om muligheten for å kjøpe behandling som ikke er tilgjengelig offentlig - for eksempel enfortumab vedotin

15:20 - 15:50  -  Pause

15:50 - 16:05  -  Sophie Fosså  •  Selv-rapportert helse som prognostisk faktor ved kurativ behandling av prostatakreft

16:05 - 16:20  -  Line Hjelle og Marie Grøn Sælen, Universitetssykehuset Nord-Norge  •  Pasient-rapporterte bivirkninger etter kurativ behandling for prostatakreft

(DIGITAL DELTAKELSE)

16:20 - 16:30  -  Anne Holck Storås, Oslo universitetssykehus  •  Kreftregisteret data i lokal kvalitetsarbeid

16:30 - 16:45  -  Christoph Evers, Sørlandet sykehus •  Oppfølging av prostata pasienter med internt sykehusregister - Eksempel fra Universitetssykehus i Leipzig

16:45 - 17:15  -  Diskusjon

17:15 - 17:30  -  Erik Skaaheim Haug, leder for NUCG, Tønsberg sykehus  •  Informasjon fra NUCG - forslag for endring av statuter (DIGITAL DELTAKELSE)

WEB_globus2-flere-farger_kun-globus.jpg

©2023 by Onkologisk Forum 2023

bottom of page